• -10% istәnilәn kursun ödәnişi zamanı

    LABA – beynәlxalq biznes mәktәbi